Hejsa og tak fordi du vil se mine Scrippyer!
 
Tak for lån af tutorial til denne Scrippylektion 10-1 til
Helle Nordthill Hansen!
 
Knus fra Connie
 
--------------------
 
Lidt om ophøret af slaveri på De dansk-vestindiske øer:
 
Den 3.juli 1848 blev slaveriet på De dansk-vestindiske øer (jomfruøerne) ophævet. Bekræftelsen fra officielt hold kom dog først den 22.september, men i almindelighed regnes slaveriets ophør, som værende et historisk faktum fra det øjeblik, da den danske generalguvernør på Sankt Croix, Peter von Scholten, på eget initiativ erklærede slaverne for frie. Denne handling fulgte efter et slaveoprør i de danske besiddelser.
 
Peter von Scholten fungerede som generalguvernør for alle tre øer (Sankt Croix, Sankt Jan og Sankt Thomas) i årene 1835-48, hvilket betød at han nærmest var en slags enehersker.
...men han var også en overbevist tilhænger af slavernes frigørelse og var derfor også modstander af det kongelige reskript fra 1847, der lovede ophævelse af slaveriet efter en periode på 12 år, og at "børn af ufrie, som fødes efter datum af denne vor allerhøjeste resolution, skal fra fødselen af være frie". Denne løsning var et kompromis mellem kravene fra slaveritilhængere henholdsvis modstandere, og tilfredsstillede hverken slaverne eller deres ejere.
 
I 1848 gjorde de sorte slaver på Sankt Croix oprør, hvilket fik Peter von Scholten til, på eget initiativ med øjeblikkelig virken, at proklamere frigivelsen af alle slaver.  Han rejste kort efter hjem til Danmark, hvor han blev mødt af et ministerie, der stævnede ham for embedsforsømmelse. Den nedsatte kommisionsdomstol dømte ham til at have sit embede forbrudt med fortabelse af retten til pension. Peter von Scholten appelerede til Højesteret og denne frifandt ham enstemmigt.
Peter von Scholten døde i 1854 og er begravet på Assistens Kirkegård i København.
 
Slavefrigivelsen kan ses som en naturlig konsekvens af de friheds- og demokratibevægelser, der gennemstrømmede Europa i 1848 og hænger fint sammen med enevældets ophør og grundloven i 1849.
 
--------------------
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard and Tutorial by Helle Nordthill Hansen~~